Correction of motor disorders of children with hearing disabilities by means of adaptive physical education

  • Heorhii Hats Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Heorhii Hats Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Ruslan Haivolia Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Vladislava Adamchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University

Abstract

Процеси гуманізації суспільного життя, які відбуваються на сучасному етапі розвитку нашої держави, потребують невідкладного розв’язання благородного завдання – віднайти шляхи підвищення «цінності життя», збільшити ефективність засобів соціальної адаптації, реабілітації осіб з обмеженими можливостями, забезпечити їхню активну участь у житті на рівні зі здоровими людьми.
Мета дослідження. Актуалізувати роль засобів адаптивного фізичного виховання в системі корекції рухових порушень дітей з вадами слуху. Методи дослідження. Аналіз, синтез та узагальнення науково-методичної літератури та документальних джерел. Результат. У статті описано значення спеціально адаптованих рухливих ігор та ігрових вправ для максимально можливої корекції вад розвитку основних рухових властивостей з урахуванням можливостей вдосконалення компенсаторних функцій збережених аналізаторів.

Author Biographies

Heorhii Hats, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Heorhii Hats, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Ruslan Haivolia, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Assistant of the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy

Vladislava Adamchuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University

undergraduate specialty 016 Special education

References

1. Adaptyvne fizychne vykhovannia : navch. posibnyk / uklad.: Osadchenko T. M., Semenov A.A., Tkachenko V.T. – Uman : VPTs «Vizavi», 2014. – 210 s.
2. Hurinovych Kh.Ie., Trach V.M. Metodyka vykorystannia zasobiv fizychnoho vykhovannia dlia korektsii rukhovoi funktsii hlukhykh ditei molodshoho shkilnoho viku: Navch. posib. / Kh.Ie. Hurinovych, V.M. Trach. – L., 2005. – 100 s.
3. Kolyshkin O.V. Vykorystannia zasobiv adaptyvnoi fizychnoi kultury pid chas korektsii rukhovykh porushen ditei iz rozladamy slukhu / O.V. Kolyshkin // Defektolohiia. – 2002. – №3. – S. 22-24.
4. Korrektsyonnыe podvyzhnыe yhrы y uprazhnenyia dlia detei s narushenyiamy v razvytyy / Pod obshchei red. prof. L.V. Shapkovoi. – M.: Sovetskyi sport, 2002. – 212 s.
5. Lesko O. Rukhlyvi ihry yak efektyvnyi zasib fizychnoi korektsii shkoliariv iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku / O. Lesko // Moloda sportyvna nauka Ukrainy. Zb. nauk. st.– Lviv, 2002. – Vyp.6. – S. 288-291.
6. Liakhova I.M. Orhanizatsiia i metodyka provedennia ihrovykh zaniat zi shkoliaramy z vadamy slukhu / I.M. Liakhova // Defektolohiia. – K., 2005. – №1. – S. 40-42.
7. Liakhova I.M. Teoretyko-metodychni osnovy korektsii rukhovoi sfery ditei zi znyzhenym slukhom zasobamy fizychnoho vykhovannia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ped. nauk : spets. 13.00.03 / I. M. Liakhova. – 2006. – 42s.
8. Chudnaya R. V. Adapty`vnaya fy`zy`cheskaya kul`tura. / R.V. Chudnaya. – Ky`ev, 2000. 358 s.
Published
2020-05-12
Section
Current issues of theory and practice special education and social work