Current approaches to teaching mathematics in a New ukrainian school

  • Natalia Narykhniuk Lutsk Pedagogical College, Lutsk, Ukraine
  • Maria Boychuk Lutsk Pedagogical College, Lutsk, Ukraine
Keywords: Concept «New ukrainian school», mathematical competence, cross-line, mathematical literacy, education modernization

Abstract

Relevance of the research topic. The current state of development of the educational environment requires the improvement of professional training of pedagogical personnel, including mathematical competence. The article describes the content and main features of the Concept of the New Ukrainian School; the importance of integrated cross-cutting lines, which are aimed at the formation of key competences in education, are addressed; the recommendations on adaptation of modern mathematical education in accordance with the requirements of the «New Ukrainian School». Therefore, the purpose of the article is to focus on the main features of the conceptual foundations of reforming secondary education "New Ukrainian School". To develop the ability of students to apply their acquired knowledge in mathematics in practice; emphasize the priority of the competence approach in training.
Research methods: analysis, synthesis, generalization. Result. The importance of forming important competences in mathematics classes, as well as the skills and skills that students will need in practical activity, is emphasized.

Author Biographies

Natalia Narykhniuk, Lutsk Pedagogical College, Lutsk, Ukraine

lecturer at the Department of Natural and Mathematical Disciplines

Maria Boychuk, Lutsk Pedagogical College, Lutsk, Ukraine

lecturer at the Department of Natural and Mathematical Disciplines

References

1. Berezivska L. D. Proekt yedynoi shkoly v Ukraini pro dvanadtsiatyrichnu zahalnu seredniu osvitu (1917–1920 rr.) [Tekst]. Pedahohika i psykholohiia. Visnyk APN Ukrainy, 2017. № 1. S. 77–84.
2. Hin A. Pryiomy pedahohichnoi tekhniky: Vilnyi vybir. Vidkrytist. Diialnist. Zvorotnii zviazok. Idealnist: posibnyk dlia vchyteliv. Luhansk: Navchalna knyha,2005.84s.
3. Denysenko, O. M. Mediainformatsiino hramotnyi uchytel yak umova realizatsii kontseptsii «Novoi ukrainskoi shkoly» [Tekst]: mat. III Mizhnar. Konhresu. Hlobalni vyklyky pedahohichnoi osvity v universytetskomu prostori. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2017. S. 57–58.
4. Kuz, V. H. Nova ukrainska shkola za kontseptsiieiu rozvytku osvity na period 2015–2025 rr. [Tekst]. Pedahohika i psykholohiia. Visnyk APN Ukrainy. 2017. № 1. S. 21–26.
5. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly «Nova ukrainska shkola» [Tekst]. – Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, 2016. – 34 c. – Rezhym dostupu:http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/
6. Pometun O., Pyrozhenko L. Interaktyvni tekhnolohii navchannia. Suchasnyi urok. Kyiv: Osvita, 2004.192s.
7. Peniaiev S., Savusin M., Manchenko S. Kontseptsiia NUSh: chomu varto doopratsiuvaty [Tekst]. Suchasna shkola Ukrainy. 2017. № 5 (305). S. 51–58.
8. Rohozhynska E. K. Novi pidkhody do vykladannia matematyky v umovakh reformuvannia vitchyznianoi osvity: metodychnyi lyst / upor. E.K.Rohozhynska. Mykolaiv : OIPPO, 2019. 48s.
9. Sesyk, O. O. Pedahohika partnerstva – kliuchovyi komponent formuly «Novoi shkoly» [Tekst]. Vykhovna robota v shkoli. 2017. № 3 (148). S. 2–4.
10. Rafalska M., Boiarchuk O., Herasym N. Posibnyk dlia vchytelia dlia realizatsii naskriznoi tematychnoi linii "Hromadianska vidpovidalnist" v onovlenykh shkilnykh prohramakhdlia 5-9 klasiv. Yevropeiskyi tsentr im. Verhelanda. Kyiv, 2017. 136 s. URL: http://ukr.theewc.org/Content/What-wedo/Demokratichna-shkola/Gromadyanska-vidpovidalnist
11. Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015–2025 rokiv. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, 2014. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/
Published
2020-05-12
Section
Innovative processes in education